Ślub cywilny w plenerze – ważne zmiany od 2015!

Ślub cywilny w plenerze – ważne zmiany od 2015!

Ceremonia zaślubin to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakiego doświadcza człowiek w całym swoim życiu. Właśnie dlatego każdy marzy o tym, aby ten dzień był wyjątkowy i zapisał się w naszej pamięci jako niezwykle piękna ceremonia.

Kiedyś możliwości organizacji ślubu były mocno ograniczone – przyszła para młoda mogła wybierać jedynie pomiędzy urzędem stanu cywilnego, a murami kościoła. Dla osób wierzących wybór był prosty, jednak nawet tutaj można było napotkać problemy w chwili gdy ceremonia miała odbywać się poza parafią pary młodej.

Obecnie ceremonię zaślubin możemy zaaranżować także w plenerze. Taką możliwość daje nam stosowne zaświadczenia pozyskane w urzędzie stanu cywilnego lub u ordynariusza naszej parafii.

 

Ślub cywilny w plenerze – ważne zmiany od 2015!

Organizacja ślubu w plenerze również będzie wymagać od nas wielu przygotowań, ale uzyskanie zgody na taką ceremonie jest teraz zdecydowanie łatwiejsze. Kwestię ślubów cywilnych w plenerze reguluje „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

 

Wraz z początkiem 2015 roku weszły w życie zmiany w prawie regulującym kwestie związane z zawieraniem w plenerze ślubu cywilnego. Owszem – taka możliwość w teorii istniała też wcześniej, o czym mówiła ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180), a mówiąc dokładniej art. 58 ust. 3: „Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego”. Jednakże interpretacje tego, czym owe „uzasadnione przyczyny” miały by być, była dość niejasna, a urzędnicy najczęściej interpretowali ją bardzo wąsko, sprowadzając głównie do sytuacji, kiedy jedno lub dwoje z narzeczonych nie mogło stawić się osobiście w Urzędzię Stanu Cywilnego. Na przykład z powodu pobytu w szpitalu czy w ośrodku karnym. Choć oczywiście zdarzały się nieco luźniejsze interpretacje tego punktu i urzędnicy, wykazując się dobrą wolą, udzielali ślubu cywilnego w plenerze nie tylko w dramatycznych sytuacjach życiowych, to jednak nie były to zbyt częste sytuacje.

 

Teraz zawieranie ślubów cywilnych w plenerze, dzięki nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 r. ma być dużo prostsze. Dzieje się tak dlatego, że myślą o przyszłych nowożeńcach oraz naprzeciw ich potrzebom, wyszło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznając, że w skostniałej i dość archaicznej ustawie potrzebne są dość daleko idące zmiany. Rozszerza się więc zakres możliwości wzięcia ślubu w cywilnego w plenerze. Oznacza to, że jedyne obostrzenia dotyczące ślubu „pod chmurką” mówią, że obecnie, zgodnie z literą prawa, jeśli odbywa się on poza murami Urzędu Stanu Cywilnego, powinien zostać zawarty w miejscu, które nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników:

„5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.”

 

Jak zatem widać, osoby, które marzą o ślubie cywilnym udzielanym w niezwykły, a nawet ekstremalny sposób: skacząc ze spadochronem, w balonie, w trakcie nurkowania, muszą na spełnienie owego marzenia poczekać dobrych kilka, jeśli nawet nie kilkanaście lat.

 

Ślub w plenerze – koszty

Kwestię opłat związanych ze ślubem cywilnym w plenerze reguluje punkt 11. Art. 85. Ustawy z dn. 28 listopada 2014 roku, Prawa o aktach stanu cywilnego:

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.7)).”

 

Cóż to oznacza w praktyce? Ustawa zastrzega, że opłata za ślub cywilny w plenerze nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia, które w chwili obecnej wynosi 3893 zł brutto, czyli cena ślubu cywilnego nie może być wyższa niż 1946,50 zł. Uzgadniane jest również rozporządzenie, na mocy którego od narzeczonych ma być pobierana stała i niezmienna kwota za ślub cywilny w plenerze, w wysokości tysiąca złotych i ma ona stanowić dochód gminy. Wspomniany tysiąc złotych został wyliczony na podstawie szacunkowej oceny, że ślub cywilny w plenerze będzie zawierany średnio raz w tygodniu oraz na podstawie kalkulacji środków potrzebnych na zakup:

•    insygniów z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP oraz patery na obrączki wraz z usługami ich konserwacji,
•    kompletnego stroju dla kierownika urzędu stanu cywilnego wraz z akcesoriami odzieżowymi, usługami fryzjerskimi i konserwacją odzieży,
•    ewentualne  wynagrodzenie dla zastępcy kierownika USC (dla zapewnienia ciągłości pracy urzędu),
•    koszty dojazdu na miejsce uroczystości

 

 Po załatwieniu formalności pozostaje nam już tylko wybór scenerii do wypowiedzenia sakramentalnego „TAK”. Idealnym miejscem na takie zaślubiny może być na przykład:

Lawendowy Pałacyk www.lawendowypalacyk.gdziewesele.pl
Dwór Korona Karkonoszy www.koronakarkonoszy.gdziewesele.pl
Pałacyk Otrębusy www.palacykotrebusy.gdziewesele.pl
Pałac Nieznanice www.nieznanice.gdziewesele.pl
Pałac Prymasowski www.palacprymasowski.gdziewesele.pl
Hotel Rezydencja Solei www.hotel-solei.gdziewesele.pl
Cedrowy Dworek www.cedrowydworek.gdziewesele.pl
Hotel Mazurskie Marzenie www.mazurskiemarzenie.gdziewesele.pl
Sale Weselne Gościniec Szumny www.gosciniecszumny.gdziewesele.pl

 


« powrót do: Artykuły
projekt i realizacja Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl
Partnerzy
[zamknij]